Visais rūpimais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis el. paštu duomenuapsauga@proplastik.lt arba info@proplastik.lt 

 

Su įmonės privatumo politika galite susipažinti paspaudę čia.

Su įmonės duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašų galite susipažinti paspaudę čia.

 

UAB Proplastik, dėl santykių su fiziniais asmenimis, informuoja, jog bendrovė įsipareigoja tvarkyti  Kliento asmens duomenis laikydamasi jai iš teisės aktų kylančių asmens duomenų tvarkymo įpareigojimų. Asmens duomenys tvarkomi sutarties bei pareigų, kylančių iš teisės aktų, vykdymui.

Bendrovė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kad būtų pasiekti šioje Sutartyje numatyti tikslai, įskaitant Kliento asmens duomenis teikti tvarkyti tretiesiems asmenims, tame tarpe, bet neapsiribojant jais, Bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, teismams, valstybinėms įstaigoms, bankams, kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su Bendrovės teisėtų interesų užtikrinimu ir kt.

Asmens duomenys bus saugomi vadovaujantis įstatymų ar Bendrovės nustatytais saugojimo terminais.

Klientas informuojamas, kad turi šias teises:

  • prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
  • prašyti patikslinti, ištaisyti arba ištrinti tvarkomus asmens duomenis;
  • prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • gauti tvarkomus asmens duomenis, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitoms įmonėms ar įstaigoms;
  • pateikti skundą VDAI.

 

Pagarbiai UAB Proplastik administracija / info@proplastik.lt